Regulamin Świadczenia Usług Per4mance Sp. z o.o.
29.30.21

Spis treści:
I. Definicje.
II. Postanowienia ogólne.
III. Warunki świadczenia usług Per4mance Sp. z o.o.
III.1. Warunki techniczne;
III. 2. Warunki formalne;
IV. Usługi Per4mance Sp. z o.o. świadczone nieodpłatnie.
V Per4mance Sp. z o.o. świadczone odpłatnie:
V.1. Zakres usług Per4mance Sp. z o.o. świadczonych odpłatnie;
V.2. Warunki korzystania z usług Per4mance Sp. z o.o. świadczonych odpłatnie;
V.3. Warunki świadczenia odpłatnych usług Per4mance Sp. z o.o.;
V.4. Opłaty.
VI. Reklamacje I Zwroty
VII. Polityka Prywatności
VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Definicje.
  Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług Per4mance Sp. z o.o.;
  2. Per4mance Sp. z o.o. – z siedzibą w Rokietnicy, ul. Trakt Napoleoński 27A/10, 62-090 posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 7812027346, numerem REGON 520369317 oraz numerem KRS 0000931020
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług Per4mance Sp. z o.o., spełnia wymagania określone Regulaminem;
  4. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług Per4mance Sp. z o.o., zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Per4mance Sp. z o.o., a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
  5. Sprzedawca – Per4mance Sp. z o.o.
  6. Serwis www.peakper4mance.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.peakper4mance.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Sprzedawca świadczy Użytkownikom usługi ;
 2. Postanowienia ogólne.
  1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług www.peakper4mance.pl świadczonych przez Per4mance na rzecz Użytkowników.
  2. Właścicielem i administratorem Serwisu www.peakper4mance.pl jest Per4mance Sp. z o.o..
  3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usług Per4mance Sp. z o.o..
  4. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach www.peakper4mance.pl oraz wygląd i treść Serwisu www.peakper4mance.pl stanowią własność Per4mance Sp. z o.o.. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Per4mance Sp. z o.o. na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.
  5. Per4mance Sp. z o.o. informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi www.peakper4mance.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Per4mance Sp. z o.o. , a Użytkownikiem.
  6. Per4mance Sp. z o.o. zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu www.peakper4mance.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Per4mance Sp. z o.o. wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Per4mance Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

III. Warunki świadczenia usług www.peakper4mance.pl
III.1. Warunki techniczne.
Dla korzystania z usług www.peakper4mance.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
2. poprawnie poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie –
3. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
4. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
5. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;
6. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script;
7. prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.
8. Wszystkie materiały dostarczone przez Per4mance Sp. z o.o. Użytkownikowi są przesyłane za pomocą poczty elektronicznej w formacie PDF (Portable Document Format)
9. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania programu obsługującego pliki PDF (np. Adobe Acrobat Reader w wersji nie niższej niż 11.0)

III.2. Warunki formalne.
1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
a. ukończyła lat 18 (osiemnaście i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo, oraz zaakceptowała Regulamin)
2. Niektóre z usług www.peakper4mance.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
a. opłacili poszczególne usługi www.peakper4mance.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony,
3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług www.peakper4mance.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
4. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług www.peakper4mance.pl nie wolno:
-posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Per4mance Sp. z o.o. lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania,
-publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
-publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,
-publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.
5. Per4mance Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:
a. czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług www.peakper4mance.pl świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
b. blokowania lub usuwania publikacji w Serwisie www.peakper4mance.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.
6. Per4mance Sp. z o.o. zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług www.peakper4mance.pl, nie obciążają Per4mance Sp. z o.o..

 1. Usługi www.peakper4mance.pl świadczone nieodpłatnie.
  1. Usługami www.peakper4mance.pl świadczonymi Użytkownikowi przez Per4mance Sp. z o.o. nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez Per4mance Sp. z o.o. w Serwisie www.peakper4mance.pl jednakże z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie.
 2. Usługi www.peakper4mance.pl świadczone odpłatnie.
  V.1. Zakres usług www.peakper4mance.pl świadczonych odpłatnie.
  a. Użytkownik korzystający z usług www.peakper4mance.pl świadczonych przez Per4mance Sp. z o.o. odpłatnie ma także dostęp do wszystkich usług świadczonych nieodpłatnie.
  b. Usługami www.peakper4mance.pl świadczonymi Użytkownikowi przez Per4mance Sp. z o.o. odpłatnie są:
  1. sprzedaż materiałów cyfrowych dotyczących treningu dzieci i młodzieży
  2. szkolenia
  3. video-szkolenia

V.2. Warunki korzystania z usług www.peakper4mance.pl świadczonych odpłatnie.
W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług www.peakper4mance.pl Użytkownik winien dokonać przedpłaty za wybrany produkt

V.3. Warunki świadczenia odpłatnych usług www.peakper4mance.pl.
1. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług www.peakper4mance.pl nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w 6 (sześć) dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty., z tym zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia świadczenia uzależniony jest od podania przez Użytkownika aktualnego adresu e-mailowego.
2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:
a. do prawidłowego wykonania przez Per4mance Sp. z o.o. odpłatnych usług www.peakper4mance.pl niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na zarejestrowaniu się w systemie Permance Sp. z o.o. .
b. Per4mance Sp. z o.o.  oświadcza, iż udziela Użytkownikom, którzy korzystają z odpłatnych usług www.peakper4mance.pl licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług www.peakper4mance.pl, wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług www.peakper4mance.pl.
V.4. Opłaty.
1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług jest wniesienie opłaty na daną usługę www.peakper4mance.pl
2. Usługi www.peakper4mance.pl można wykupić wyłącznie wpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności,
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż zobowiązany jest do precyzyjnego określenia odpłatnej usługi www.peakper4mance.pl. jaką chce zakupić, oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty za wybraną usługę, która musi być zgodna z wysokością opłat określonych w cenniku.

V.5. Realizacja Zamówienia
1. Zaraz po zaksięgowaniu zapłaty ceny, na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia wysyłany jest e-mail z linkami, do specjalnej strony, z której można pobrać Wszystkie zamówione produkty.
2. Po kliknięciu w Linki, pliki z produktami zapisują się na komputerze Kupującego.
3. Po pobraniu plików z zakupionymi produktami, zamówienie zostaje uznane jako zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy Produkty zostały prawidłowo pobrane, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym www.peakper4mance.pl, że transmisja plików została zrealizowana pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez Link. Jeśli pliki zostaną pobrane zwrot nie jest możliwy.
4. Kupujący nie ma prawa udostępniać Linka innym osobom. W przypadku naruszenia tego obowiązku Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10 krotnej wartości Ceny za Produktu.

 1. Reklamacje I Zwroty
  1. Kupujący ma prawo dokonać reklamacji zamówionych produktów wyłącznie w przypadku niezgodności otrzymanych produktów z zamówieniem, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
  2. Nie uważa się w szczególności za niezgodność Produktów z umową w sytuacji, gdy Kupujący nie może odczytać plików z zamówionymi Produktami ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w ust. 2
  3. Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową z dopiskiem („reklamacja”).
  4. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z dowodem zakupu (np. wydrukiem z konta bankowego). Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady Produktów lub ponownie je przesłać ww terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.
  5. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.
  6. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi betterway.com.pl ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika, świadczenia dokonane przez Permance Sp. z o.o. w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.

VII. Polityka prywatności.
1. Per4mance Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Per4mance Sp. z o.o.  pytań związanych z usługami www.peakper4mance.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi
2. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług www.peakper4mance.pl, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie www.peakper4mance.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych.
3. Per4mance Sp. z o.o.  oświadcza, iż:
a. przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
b. przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.

VIII. Postanowienia końcowe.
1. Per4mance Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
a. warunków świadczenia usług www.peakper4mance.pl b. warunków korzystania z usług www.peakper4mance.pl,
c. zmianą funkcjonalności Serwisu www.peakper4mance.pl
d. obowiązujących przepisów prawa.
2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie www.peakper4mance.pl
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności w zakresie związanym z odpłatnymi usługami www.peakper4mance.pl przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.
4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług www.peakper4mance.pl rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
IX. Dostępność Regulaminu.
Treść Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, zawsze dostępna jest w aktualnej wersji w Serwisie www.peakper4mance.pl oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora.

 

Przewiń do góry